หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รายละเอียดการสอบตรงหลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา : BAS (นานาชาติ)
1.       ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 (สำหรับนักเรียนในประเทศไทย) หรือเทียบเท่า และมี GPAX > 2.50
หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ และมีผลคะแนน
I    ผลคะแนน GCE หรือ GCSE หรือ IGCSE ไม่ต่ำกว่าระดับ C (ยกเว้น GCE ‘O’ Level for Thai Language) หรือ
II   ผลคะแนน IB ไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (ใน 5 วิชา) หรือ
III  ผลคะแนน GED ไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน (คะแนนรวม 5 วิชา) และในแต่ละวิชาจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 410
IV ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตามการคำนวณของ NZQA

2.       ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อปนี้ และผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
I    IELT ( Academic ) 6.0 ขึ้นไป หรือ
II   TOEFL IBT = 61 ขึ้นไป หรือ
III  TU – GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
IV  SAT Critical Reading 350 คะแนนขึ้นไป หรือ
V   O – NET วิชาภาษาอังกฤษเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 และวิชาสังคมศึกษาฯ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3.    ผลสอบข้อเขียน การเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(BBA)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(TPE & TEPE)

 

(ที่มา สรุปจาก TU official website)