หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ

สำหรับผู้สมัครทั่วไป
– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

– ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ ได้คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS (academic band) ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือคะแนนสอบ SAT1 ตั้งแต่ 1,650 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 580 คะแนน

– ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL และ Writing) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ ทั่วไป หากผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

**หมายเหตุ
ผู้สมัครที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาในทันทีอาจได้รับคำแนะนำให้เข้าเรียนในศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ผู้สมัครที่สอบผ่านตามข้อกำหนดของทางศูนย์ฯ จะมีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรปกติของวิทยาลัยนานาชาติในภาคเรียนถัดไปอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Intensive English Program” สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยด้วย

หมายเหตุ:
1. การสอบ IGCSE ต้องได้ผลคะแนน C อย่างน้อย 5 วิชา
2. การสอบ GED ต้องมีผลคะแนนผ่าน 5 วิชา (และได้คะแนนวิชาละไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 คะแนน

 

ที่มา http://www.muic.mahidol.ac.th