คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกกรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

วิชาที่สอน : IGCSE MATH

ปริญญาตรี : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกกรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ปริญญาโท  : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  • ประสบการณ์การณ์สอน
    ครูสอนคอมพิวเตอร์ รร.พิชญศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6
  • ติวเตอร์ Web Programing  , Database  ระดับ ปริญญาตรี  SIIT , ICT , IT
  • ติวเตอร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ประถม – มัธยมปลาย
  • ติวเตอร์  สถิตเบื้องต้น , สถิติเพื่อการทำวิจัย ระดับ ป.ตรี-ป.โท
  • ติวเตอร์ ICT  หลักสูตร IGCSE