เตรียมอุดม ศิลป์เยอร์มัน
ภาษาเยอรมัน
ระดับภาษา b1-2
และเปลี่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยนที่เยอรมัน 1 ปี