SAT

SAT

คะแนน SAT เอาไว้ยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริการะดับชั้น ป.ตรี หรือ มหาวิทยาลัยในไทยและทั่วโลก ระดับชั้น ป.ตรีหลักสูตรอินเตอร์

sat_criticalreading

SAT Critical Reading

SAT Critical Reading (หรือ New SAT เรียกว่า Critical Thinking)

ประกอบไปด้วยการอ่านบทความสั้นๆ แล้วตอบคำถาม (passage) ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์