IGCSE คือระบบความรู้เทียบเท่าประมาณ ม.4 แบบอังกฤษซึ่ง โรงเรียนนานาชาติในไทยที่เรียนในระบบอังกฤษจะใช้ระบบ IGCSE เป็นมาตรฐาน เมื่อสามารถสอบผ่านได้ 5 วิชาและสอบผ่าน A-level 3 วิชา น้องๆจะสามารถนำผลการสอบไปเทียบโอนวุฒิ ม.6 เพื่อเป็นหลักฐานขอเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ ในบางกรณีน้องๆ สามารถนำ transcript IGCSE 5 วิชา ไปยื่นศึกษาต่อเกรด 11 ในหลักสูตรอเมริกัน หรือ Year 12 ในหลักสูตรอังกฤษ ตามโรงเรียนนานาชาติ หรือ ในระดับชั้น High school ที่ต่างประเทศได้
IGCSE จะมีวิชาให้เลือกสอบหลายวิชามาก แต่วิชาบังคับคือ Mathematics และ ESL ข้อสอบโดยมากเป็นข้อเขียน คือเติมคำหรือบรรยายซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำใน ในหลักวิชานั้นๆเป็นอย่างมาก

Joint Education เปิดติววิชา IGCSE ดังนี้
1.  IGCSE Mathematics/0580 (core/extended)
2.  IGCSE English as the Second Language/0510 (core/extended)
3.  IGCSE Physics/0625 (core/extended)
4.  IGCSE Chemistry/0620 (core/extended)
5.  IGCSE Biology/0610 (core/extended)
6.  IGCSE ICT/0417
7.  IGCSE Computer Studies/0420
8.  IGCSE Business Studies/0450
9.  IGCSE Economics/0455
10. IGCSE Geography/0465
11. IGCSE Art and Design/0400
12. IGCSE Travel and Tourism/0471
13. IGCSE Science-Combined/0653
14. IGCSE Sociology
15. IGCSE Further Mathematics / Additional Mathematics
16. IGCSE English Literature
Joint Education เปิดติวทั้ง Board CIE และ Edexcel

น้องๆ สามารถเลือกเรียนแบบ private หรือ small class ตั้งแต่ 1-2 คนขึ้นไป
และสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้
น้องๆ สามารถดูรายละเอียดระเบียบการคอร์ส IGCSE ได้ที่ลิงค์ ระเบียบการคอร์ส IGCSE

 

สำหรับน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลจากราชเทวี Joint Education ได้เปิดหลักสูตร

โดย น้องๆ สามารถเรียน ทุกหลักสูตรของ Joint Education ผ่าน คอมพิวเตอร์ที่บ้านน้องได้เลย

เสมือนเรียนกับอาจารย์ตัวต่อตัวเพราะสามารถโต้ตอบกันได้โดยตรง และน้องสามารถเห็นสิ่งที่อาจารย์จะถ่ายทอดผ่านหน้าจอคอมได้อย่างชัดเจน สามารถฝึกทำโจทย์กับอาจารย์ก็ได้

สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมสำหรับการเรียนผ่าน SKYPE ดังนี้

>> คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตติดตั้ง wifi

>> program skype ที่ติดตั้งไว้เรียบร้อย พร้อม กล้องและไมค์สำหรับโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน

>> Printer ในกรณีที่ติวเตอร์แจกเอกสาร จะส่งผ่านอีเมลเพื่อให้น้องๆ Download และปริ้นท์

ติดต่อเรียนผ่าน skypeหรือเรียนที่ Joint Education ได้ที่ 0619299452 Line ID: jointedu