A-level คือ หลักสูตรที่ต่อยอดจาก IGSCE เนื้อหามีความคล้ายคลึงกับ IB แต่นักเรียนสามารถเลือกเรียนเพียงแค่ 3 วิชา (A-2) ก็สามารถจบหลักสูตรนี้ได้    A-level เป็นหลักสูตรที่อาศัยการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างมาก เนื้อหาโจทย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ หรือพัฒนา ทฤษฎีในบทเรียนให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์  ปัจจุบัน ทปอ.ประกาศให้ผู้ที่มีผลการสอบ A-level ตั้งแต่ A*-E ครบ 3 วิชาถือว่าเป็นวุฒิเทียบเท่าชั้น ม.6
Joint Education ได้เปิดหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียนที่เรียนในระบบนานาชาติ โดยเปิดติวเป็นแบบ Private ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกติวแค่บาง Topic ที่ไม่เข้าใจได้ หรือ ติวเพื่อเตรียมสอบ Mock Test ในโรงเรียนก็ได้

Joint Education เปิดติววิชา A-level ดังนี้
1. Mathematics
2. Physics
3. Chemistry
4. Biology
5. Business Studies
6. English Language
7. Computer Science
8. Economics
คอร์สที่เปิดมีดังนี้
1) ติวสอบเฉพาะเรื่อง
เลือกเวลาเรียนเองได้

2) เตรียมสอบรอบ May/Jun หรือ Oct/Nov สรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 20 ชั่วโมง
เลือกเวลาเรียนเองได้

3) คอร์สติวเนื้อหาเต็ม 50 ชม (AS) + 50 ชม.(A2) และพาทำข้อสอบเก่า โปรดสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่

ลิงค์ระเบียบการ คอร์ส A-level