igcse-picture

IGCSE

IGCSE คือระบบสอบเทียบวุฒิม.6 แบบอังกฤษซึ่ง โรงเรียนนานาชาติในไทยที่เรียนในระบบอังกฤษจะใช้ระบบ IGCSE เป็นมาตรฐาน