GMAT® (Graduate Management Admission Test®) เป็นการสอบวัดผลทางด้านวิชาการสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาธุรกิจและการบริหารที่มีมาตรฐานและใช้ได้ทั่วโลก สถาบันสอนธุรกิจทั่วโลกยอมรับผลการสอบ GMAT มากกว่าผลการทดสอบอื่น GMAT ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานที่สูงที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ ไม่มีการสอบวัดผลใดที่สามารถช่วยให้ท่านได้เงินเดือนที่มากกว่า มีโอกาสที่ดีกว่า และมีตัวเลือกในหน้าที่การงานที่มากกว่าเหมือนกับ GMAT นอกจากนี้ GMAT ยังช่วยทำให้ท่านได้ใช้ทักษะที่สำคัญที่สุดในการศึกษาที่สถาบันสอนธุรกิจและในอาชีพการงานในอนาคตของท่าน

ใครควรทำการสอบ GMAT?

หลักสูตรสอนด้านธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพทั่วโลกได้ให้ความไว้วางใจกับ GMAT เป็นอย่างมากและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสมัครเข้าศึกษา หากท่านมีความต้องการที่จะศึกษาด้านธุรกิจอย่างจริงจัง อันดับแรกท่านควรจะทำคือเข้าทำการสอบ GMAT

เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้วที่บรรดาผู้นำด้านธุรกิจทั่วโลกได้เริ่มต้นการเดินทางในเส้นทางธุรกิจด้วย GMAT ขณะนี้มีนักศึกษามากกว่า 10 ล้านคนที่ได้ทำการสอบ GMAT และประสบความสำเร็จ ท่านก็สามารถทำได้เช่นกัน

วิธีการสมัครสอบ GMAT

ศูนย์สอบ GMAT มีมากกว่า 600 แห่งใน 114 ประเทศทั่วโลก ท่านสามารถเข้าไปดูตารางสอบและสถานที่ตั้งของศูนย์สอบใกล้บ้านท่านได้ที่ mba.com/register ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำการสอบตลอดปี ผู้สอบต้องทำการสมัครเข้าสอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงล่วงหน้า และโดยส่วนใหญ่ตารางสอบที่ใกล้กับวันปิดรับสมัครเข้าศึกษาและที่ตรงกับวันสุดสัปดาห์จะเต็มเร็วกว่าวันอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคือ 250 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ และท่านจะต้องเสียค่าภาษีเพิ่มในบางประเทศอีกด้วย หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบกรุณาดูข้อมูลการติดต่อได้จากรายละเอียดที่้

https://studyusa.com/th/a/365/-gmat-graduate-management-admission-test

โครงสร้างข้อสอบ GMAT

ข้อสอบ GMAT ประเมินทักษะการให้เหตุผลในมาตราฐานที่สูงกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันสอนธุรกิจและธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ข้อสอบประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ คณิตศาสตร์ (Quantitative), ภาษาอังกฤษ (Verbal), การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) และทักษะการให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning)
คณิตศาสตร์ (Quantitative) วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา ท่านจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต และเรขาคณิต แต่ในส่วนของคณิตศาสตร์จะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (Verbal) วัดความสามารถในด้านการอ่านและการทำความเข้าใจในบทความ การให้เหตุผล การประเมินข้อโต้แย้ง และการเขียนแก้ไขบทความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน
การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบ การทดสอบในส่วนนี้จะช่วยสร้างจุดเด่นให้แก่ท่านเนื่องจากท่านจะได้แสดงทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สูงในปัจจุบัน
GMAT ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในการสอบ คำถามในข้อสอบส่วนคณิตศาสตร์และส่วนภาษาอังกฤษจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ หมายความว่าคอมพิวเตอร์จะทำการเลือกคำถามให้แก่ท่านโดยยึดคำตอบของท่านในคำถามก่อนหน้านี้เป็นหลัก คะแนนของท่านจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคำถามและจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง

อะไรบ้างที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับการทำข้อสอบ GMAT

ท่านควรทำความเข้าใจกับโครงสร้างข้อสอบ GMAT จับเวลาในการทำข้อสอบ ฝึกทำข้อสอบตัวอย่าง และทบทวนข้อสอบไปเป็นส่วน ๆ

• โครงสร้างคำถาม: โครงสร้างคำถามของข้อสอบ GMAT อาจจะแตกต่างกับโครงสร้างของข้อสอบอื่นที่ท่านเคยเห็นมา เช่น ในข้อสอบ Data Sufficiency แทนที่ท่านจะต้องทำการตัดสินใจหาวิธีการแก้ไขปัญหา ท่านต้องหาข้อมูลมากน้อยเท่าไหร่เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ท่านควรฝึกทำข้อสอบตัวอย่างก่อนการสอบจริงเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจรูปแบบคำถามของข้อสอบ และช่วยทำให้ท่านตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันสอบจริง

• การจับเวลาในการทำข้อสอบ: ท่านจะถูกกำหนดเวลาในการทำข้อสอบ GMAT ดังนั้นการที่ท่านทราบถึงความช้าเร็วในการทำข้อสอบของท่านจะช่วยให้ท่านมุ่งทำข้อสอบส่วนที่สำคัญก่อน ถ้าหากท่านไม่สามารถตอบคำถามได้หมดทุกข้อในเวลาที่กำหนดไว้ ท่านก็ยังจะได้รับผลคะแนนสอบหากท่านตอบคำถามทุกส่วนในข้อสอบ แต่การตอบคำถามไม่ครบทุกข้อจะมีผลกับคะแนนสอบของท่าน

โดยทั่วไปแล้วท่านจะมีเวลาในการตอบคำถามในส่วนภาษาอังกฤษ (Verbal) ข้อละหนึ่งส่วนสามนาที ในส่วนคณิตศาสตร์ (Quantitative) ข้อละสองนาที และในส่วนการให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) ข้อละสองนาทีครึ่ง ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะมีมากกว่าหนึ่งคำตอบ

นอกจากนี้ท่านสามารถกดปุ่ม “Help” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทุกเวลา แต่การจับเวลาการทำข้อสอบในส่วนนั้นจะยังคงดำเนินต่อไป

ท่านไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่สูงในการสอบ GMAT เพียงแค่ท่านรู้จักวิธีการใช้แป้นพิมพ์และเม้าส์ท่านก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบได้ นอกจากนี้ ท่านต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการทำข้อสอบส่วนการให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) เช่น การคลิกที่ปุ่มต่าง ๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์แสดงแผ่นข้อมูลแก่ท่าน และการใช้ Drop-down menus

ท่านควรอ่านคำถามที่อยู่ในข้อสอบด้วยความระมัดระวังและเลือกคำตอบที่ดีที่สุด หากท่านไม่ทราบคำตอบให้พยายามคัดคำตอบที่ท่านแน่ใจว่าไม่ถูกต้องออกไปก่อนแล้วจึงทำการเลือกคำตอบที่เหลืออยู่ ท่านไม่สามารถข้ามคำถามหรือเปลี่ยนคำตอบหลังจากการยืนยันคำตอบแล้ว และท่านต้องตอบคำถามทุกข้อก่อนการทำแบบทดสอบข้อต่อไป

ผู้สอบสามารถตรวจดูผลคะแนนสอบที่ไม่เป็นทางการของตนได้ในวันสอบที่ศูนย์สอบ GMAT 600 แห่งทั่วโลก ก่อนทำการตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือรายงานผลการสอบของตน ในฐานะผู้สอบ ท่านมีสิทธิที่จะรายงานหรือยกเลิกผลสอบหลังจากการสอบของท่านได้ทันที กระบวนการรายงานผลการสอบแบบใหม่นี้ ช่วยให้ท่านทราบผลคะแนนสอบในส่วนการให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) คณิตศาสตร์ (Quantitative) ภาษาอังกฤษ (Verbal) และคะแนนรวมทั้งหมดได้ โดยท่านจะมีเวลาเพียงสองนาทีในการตัดสินใจว่าท่านต้องการยอมรับผลคะแนนการทดสอบของท่านหรือไม่ หากท่านไม่ทำการตัดสินใจ ผลคะแนนสอบของท่านจะถูกยกเลิกไป

หากท่านตัดสินใจยกเลิกผลคะแนนสอบของท่านที่ศูนย์สอบ GMAT ท่านมีเวลา 60 วันโดยนับจากวันที่ท่านทำการสอบในการทำการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของท่าน และต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 100 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ หลังจากนี้ท่านจะไม่สามารถรับผลคะแนนสอบของท่านได้อีก
การเตรียมความพร้อมเข้าสอบ GMAT

การเตรียมความพร้อมต่อการสอบ GMAT เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเปรียบเสมือนเป้าหมายในชีวิตอื่น ๆ ท่านสามารถเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมด้วยการวางแผนอ่านหนังสือที่ดีและทำตามแผนนั้นแล้วท่านจะประสบกับความสำเร็จ ผู้สอบ GMAT ที่มีความเฉลียวฉลาดหลายท่านได้ใช้เวลาเตรียมความพร้อมโดยการทำแบบฝึกหัดและค้นหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พวกเขาทำความเข้าใจกับวิธีการเรียนรู้ของตน และมีทัศนคติที่ดีตลอดกระบวนการการสอบ แผนการอ่านหนังสือต่อสัปดาห์ของท่านจะช่วยให้ท่านมีความคืบหน้าในการอ่านหนังสือเตรียมสอบ

นอกจากนี้ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจาก Graduate Management Admission Council (GMAC) ได้อีกด้วย ซึ่งท่านจะได้รับการฝึกฝนให้มีความเข้าใจกับรูปแบบคำถามของข้อสอบและมีความคุ้นเคยกับการจับเวลาในการสอบจริง

ท่านสามารถดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์ GMATPrep® (mba.com/gmatprep) เพื่อช่วยให้เห็นสถานการณ์จริงในการสอบ GMAT ซอร์ฟแวร์ GMATPrep® เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยจับเวลาในการทำข้อสอบซึ่งมีข้อสอบเก่าของ GMAT พร้อมคำเฉลยและคำอธิบายให้ท่านฝึกทำ รวมไปถึงการทบทวนอย่างครอบคลุมเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์ และการให้คะแนนนการตอบคำถามแบบปรนัยตามเวลาจริง

นอกจากนี้ท่านสามารถดาวน์โหลด GMATPrep® Exam Pack 1 ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบเต็มรูปแบบและการให้ผลสนองกลับต่อการทำข้อสอบของท่าน

ท่านสามารถเข้าไปค้นหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ mba.com (mba.com/prepare) ซึ่งมีแผนการเตรียมสอบ GMAT ของเรา เช่น การเน้นวิธีการทำผลคะแนนสอลให้ได้มากที่สุดทีละขั้นตอน รวมถึงลิงก์รวมเคล็ดลับการอ่านหนังสือ รายชื่อผลิตภัณฑ์เตรียมสอบ และคำแนะนำจากมืออาชีพในการพัฒนาจุดด้อยของท่านให้แข็งแกร่งขึ้น

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมร้านขายอุปกรณ์เตรียมสอบ GMAT ได้ที่ mba.com (mba.com/store) ซึ่งมีทั้ง The Official Guide for GMAT® Review, 2015; the Official Guide for GMAT® Quantitative Review, 2015; The Official Guide for GMAT® Verbal Review, 2015; the IR Prep Tool, the GMATPrep® Software Study Collection และอื่น ๆ อีกมากมายให้ท่านเลือก

ผลคะแนนสอบ GMAT

ผลคะแนนสอบเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของท่าน มีคะแนนรวมทั้งหมดระหว่าง 200-800 คะแนน โดยใช้ผลคะแนนจากการทำข้อสอบส่วนคณิตศาสตร์ (Quantitative) และส่วนภาษาอังกฤษ (Verbal) ของท่านเป็นหลัก ท่านสามารถทราบผลคะแนนสอบอย่างไม่เป็นทางการของท่านได้ทันทีหลังสิ้นสุดการสอบ ผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการที่รวมคะแนนจากการสอบทั้งหมดสี่ส่วนจะได้รับการประกาศ 20 วันหลังวันทำการสอบ ผลคะแนนสอบ GMAT ของท่านมีอายุการใช้งานทั้งหมดห้าปี

ทางสถาบันใช้ผลคะแนนสอบของท่านอย่างไร?

GMAT ได้รับการไว้วางใจจากกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันสอนหลักสูตรธุรกิจและการบริหารมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก เนื่องจากเป็นการทดสอบวัดทักษะความสามารถทางด้านธุรกิจในโลกแห่งความจริง ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำมาใช้ในการศึกษาและในอาชีพด้านธุรกิจของตน ผลคะแนนสอบ GMAT ของนักศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทางสถาบันใช้ในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาเท่านั้น เนื่องจากเป็นผลคะแนนที่น่าเชื่อถือและยืนยันทักษะสำคัญที่นักศึกษามี ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำมาใช้ในการศึกษาด้านการบริหารในระดับบัณฑิตศึกษา ผลคะแนนสอบ GMATมีความแตกต่างจากผล GPA ในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรวิชาต่าง ๆ ที่วัดทักษะและความรู้อย่างไม่เจาะจง ผลคะแนนสอบ GMAT เป็นเครื่องมือที่มืออาชีพด้านการรับนักศึกษาเข้าศึกษาไว้วางใจและใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินผลนักศึกษาแต่ละคน

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก Study in USA (https://studyusa.com/th/a/365/-gmat-graduate-management-admission-test)