คอร์ส GMAT & GRE

Course GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นมากกว่าการทดสอบเพราะเป็นเส้นทางสู่ความฝันทางวิชาการ และวิชาชีพของคุณ เป้าหมายหลักคือการประเมินความพร้อมของคุณสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาธุรกิจและ การจัดการ มหาวิทยาลัยทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ใช้คะแนน GMAT เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย การสอบ GMAT ประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก แต่ละส่วนออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะและ ความสามารถด้านต่างๆของผู้เข้าสอบ ดังนี้

  • 1. Analytical Writing Assessment (AWA):ในส่วนนี้ ผู้เข้าสอบจะต้องวิเคราะห์เหตุผลที่อยู่ เบื้องหลังข้อโต้แย้งที่ข้อสอบกำหนดโดยทำการวิจารณ์เกี่ยวกับข้อโต้แย้งนั้น และผู้เข้าสอบจะถูกประเมินเกี่ยวกับโครงสร้าง ความชัดเจน และความสอดคล้องกันของคำตอบผ่าน essay ของผู้เข้าสอบนั่นเอง
  • 2. Integrated Reasoning (IR):ในส่วนนี้ข้อสอบจะนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ และข้อความ ผู้เข้าสอบจะถูกขอให้ตอบคำถามที่ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาตามข้อมูลเหล่านี้
  • 3. Quantitative Reasoning:ในส่วนนี้ข้อสอบจะประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เข้าสอบ ผ่านชุดคำถามแบบปรนัย โดยมีปัญหาเกี่ยวกับพีชคณิต เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล
  • 4. Verbal Reasoning:ในส่วนนี้ข้อสอบจะประเมินความเข้าใจในการอ่านและทักษะการใช้เหตุผล อย่างมีวิจารณญาณผ่านคำถามแบบปรนัย ผู้สอบจะต้องวิเคราะห์ข้อเขียน ตอบคำถาม และประเมินข้อโต้แย้ง

Course GRE

GRE (Graduate Record Examination) เป็นมากกว่าการทดสอบ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บัณฑิตวิทยาลัยประเมินความ พร้อมของผู้เข้าสอบในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย จุดมุ่งหมายหลักคือการวัดทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ การคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการเขียนเชิงวิเคราะห์ การสอบ GRE ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก แต่ละส่วนออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะและ ความสามารถด้านต่างๆของผู้เข้าสอบ ดังนี้

  • 1. Verbal Reasoning:ข้อสอบส่วนนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ช่วงละ 35 นาที แต่ละช่วงมีคำถาม 20 ข้อ โดยจะประเมินความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการให้เหตุผลของผู้เข้าสอบผ่านการเติมข้อความ ให้สมบูรณ์ ในแง่ความเทียบเท่าประโยค และคำถามเพื่อความเข้าใจในการอ่าน
  • 2. Quantitative Reasoning:เป็นส่วนของการให้เหตุผลเชิงปริมาณประกอบด้วยสองส่วน ส่วนละ 35 นาที แต่ละส่วนมีคำถาม 20 ข้อ โดยจะประเมินทักษะการแก้ปัญหาเชิงปริมาณของผู้เข้าสอบโดยใช้คำถามแบบปรนัยและตัวเลข
  • 3. Analytical Writing:เป็นส่วนของการเขียนเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วยสองงาน คือ งาน "issue" ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องเขียนเรียงความเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และงาน "argument" ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องวิจารณ์ข้อโต้แย้ง โดยจะมีเวลา 30 นาทีสำหรับแต่ละงาน

หลักสูตรการสอน GMAT และ GRE ออนไลน์ของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยให้น้องๆเก่งในแต่ละส่วนเหล่านี้ ไม่ว่าน้องๆกำลังมองหาการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงหลักสูตรปริญญาโท MBA หรือปริญญาเอก หรือมีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสทางอาชีพ หลักสูตรนี้จะช่วยให้น้องๆมีความรู้ กลยุทธ์ และการฝึกฝนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุคะแนน ที่น้องๆต้องการ

ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education