คอร์ส IGCSE

Course Introduction

IGCSE คือระบบความรู้เทียบเท่าประมาณ ม.4 แบบอังกฤษซึ่ง โรงเรียนนานาชาติในไทย ที่เรียนในระบบอังกฤษจะใช้ระบบ IGCSE เป็นมาตรฐาน เมื่อสามารถสอบผ่านได้ 5 วิชาและสอบผ่าน A-level 3 วิชา น้องๆจะสามารถนำผลการสอบไปเทียบโอนวุฒิ ม.6 เพื่อเป็นหลักฐานขอเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยได้ ในบางกรณีน้องๆ สามารถนำ transcript IGCSE 5 วิชา ไปยื่นศึกษาต่อเกรด 11 ในหลักสูตรอเมริกัน หรือ Year 12 ในหลักสูตรอังกฤษ ตามโรงเรียนนานาชาติ หรือ ในระดับชั้น High school ที่ต่างประเทศได้ IGCSE จะมีวิชาให้เลือกสอบหลายวิชามาก แต่วิชาบังคับคือ Mathematics และ ESL ข้อสอบโดยมากเป็นข้อเขียน คือเติมคำหรือบรรยายซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำใน และการเชื่อมโยงเหตุและผลในหลักวิชานั้นๆ เป็นอย่างดี

Joint Education เปิดติววิชา IGCSE ดังนี้

 • 1. IGCSE Mathematics/0580 (core/extended)
 • 2. IGCSE English as the Second / First Language
 • 3. IGCSE Physics/0625 (core/extended)
 • 4. IGCSE Chemistry/0620 (core/extended)
 • 5. IGCSE Biology/0610 (core/extended)
 • 6. IGCSE ICT/0417
 • 7. IGCSE Computer Studies/0420
 • 8. IGCSE Business Studies/0450
 • 9. IGCSE Economics/0455
 • 10. IGCSE Geography/0465
 • 11. IGCSE Travel and Tourism/0471
 • 12. IGCSE Science-Combined/0653
 • 13. IGCSE Sociology
 • 14. IGCSE Further Mathematics / Additional Mathematics
 • 15. IGCSE English Literature
 • 16. IGCSE History
Joint Education เปิดติวทั้ง Board CIE และ Edexcel การเรียนเป็นแบบ private และ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้

ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education