คอร์ส SAT

Course Introduction

SAT หรือ Scholastic Assessment Test เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกาโดยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ข้อสอบ SAT จะประเมินความพร้อมของนักเรียน ในการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยจะเน้นวัดทักษะในด้าน reading writing และ mathematics ช่วยให้วิทยาลัยสามารถประเมินผู้สมัครในระดับข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปสำหรับการเปรียบเทียบนักศึกษาจากภูมิหลังและระบบการศึกษาที่หลากหลาย

โดยทั่วไปแล้วการสอบ SAT จะเปิดให้สอบปีละหลายครั้งคณะกรรมการวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ SAT ได้จัดการทดสอบ 5-7 ครั้งต่อปีในสหรัฐอเมริกา วันที่สอบเหล่านี้มักจะอยู่ในเดือนสิงหาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ตารางการทดสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้บ้าง ขอแนะนำให้น้องๆ คอยวางแผนและตรวจสอบเว็บไซต์ทางการของ College Board เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวันและ สถานที่สอบล่วงหน้าทุกครั้ง

คอร์ส SAT ที่เราเปิดมีดังนี้
  • 1.คอร์ส online ปรับพื้นฐาน SAT Math
  • 2.คอร์ส online ปรับพื้นฐาน SAT Critical Thinking(Verbal)
  • 3.คอร์ส online ตะลุยโจทย์ SAT Math
  • 4.คอร์ส online ตะลุยโจทย์ SAT Critical Thinking(Verbal)
ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education