คอร์ส Alevel

Course Introduction

A-level คือ หลักสูตรที่ต่อยอดจาก IGSCE เนื้อหามีความคล้ายคลึงกับ IB แต่นักเรียนสามารถเลือกเรียนเพียงแค่ 3 วิชา (A-2) ก็สามารถจบหลักสูตรนี้ได้ A-level เป็นหลักสูตรที่อาศัยการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างมาก เนื้อหาโจทย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ หรือพัฒนา ทฤษฎีในบทเรียนให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ปัจจุบัน ทปอ.ประกาศให้ผู้ที่มีผลการสอบ A-level ตั้งแต่ A*-E ครบ 3 วิชาถือว่าเป็นวุฒิเทียบเท่าชั้น ม.6 Joint Education ได้เปิดหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียนที่เรียนในระบบนานาชาติ โดยเปิดติวเป็นแบบ Private ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกติวแค่บาง Topic ที่ไม่เข้าใจได้ หรือ ติวเพื่อเตรียมสอบ Mock Test ในโรงเรียนก็ได้

ส่วน IAL (International Advanced Level) คือ Alevel ใน Board Edexcel ซึ่งเนื้อหาวิชาก็คล้ายๆกัน กับ Alevel ใน Board CIE หลายโรงเรียนก็มักจะมีวิชาให้นักเรียนเลือกลงในทั้งสอง Board ซึ่งก็ใช้แทนกันได้ปกติ

Joint Education เปิดติววิชา Alevel / IAL ดังนี้

 • 1. Mathematics
 • 2. Physics
 • 3. Chemistry
 • 4. Biology
 • 5. Business Studies
 • 6. English Language
 • 7. Computer Science
 • 8. Economics
 • 9. History
ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

คอร์ส IB (International Baccalaureate)

Course Introduction

IB เป็นโปรแกรมการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งมีหลักสูตรที่เข้มงวดและครอบคลุมสำหรับนักเรียนทั่วโลก IB ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างรอบด้านที่เน้นการคิดเชิงวิพากษ์ ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และวิธีการเรียนรู้แบบองค์รวม โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อม สำหรับความสำเร็จในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาพวกเขาให้เป็นบุคคลที่มีแนวคิดระดับโลกซึ่งพร้อมที่จะมีส่วนร่วม ในเชิงบวกต่อสังคม มีบางโรงเรียนที่เลือกให้นักเรียน เรียน program IB แทน Alevel ซึ่งเป็น กลุ่มการวัดระดับ ความรู้ของนักเรียนในระดับเดียวกัน (ชั้น ม.5 - ม.6 หรือ Y12-13 หรือ G.11-12)

Joint Education เปิดติววิชา IB ดังนี้

 • 1. Mathematics
 • 2. Physics
 • 3. Chemistry
 • 4. Biology
 • 5. Business Management
 • 6. Economics
 • 7. History
ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education