GRE เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและโรงเรียนด้านการบริหารทั่วโลก

ใครบ้างที่ต้องสอบ GRE:

GRE เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สังคม ด้านธุรกิจ ด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะ ด้านศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ รวมถึงการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษาต่างๆจะใช้คะแนน GRE เป็นตัวพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ

สมัครได้ที่ไหน:

สำหรับการลงทะเบียนสอบ GRE และข้อมูลอัพเดทต่างๆเกี่ยวกับการสอบ ดูข้อมูลได้ที่ www.ets.org/gre

GRE revised General Test (การสอบทั่วไป)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2011 เป็นต้นไป GRE จะใช้ข้อสอบฉบับแก้ไขสำหรับการทำการทดสอบทั่วไป ข้อสอบ GRE ฉบับแก้ไขมีการวัดทักษะในด้านต่างๆเหมือนกับข้อสอบ GRE ตัวเดิมดังนี้ – ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ความสามารถด้านคณิตศาสตร์, ความสามารถด้านการเขียนวิเคราะห์ ทักษะความรู้เหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง แต่จำเป็นต่อการศึกษาในทุกคณะวิชา การปรับปรุงแก้ไขข้อสอบจะช่วยทำให้คุณได้รับประสบการณ์การสอบที่ดีขึ้น และข้อสอบมีรูปแบบคำถามใหม่ๆ ที่จะช่วยทำให้คุณมีความพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ในข้อสอบ GRE ฉบับแก้ไขคุณจะได้พบกับ:

 • การใช้สถานะการณ์ในชีวิตจริงมากขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและด้านการบริหาร
 • การใช้คำศัพท์ที่ไม่เป็นประโยคน้อยลง โดยจะเน้นด้านอ่านมากขึ้น—และไม่มีคำศัพท์ตรงกันข้ามหรือคำเหมือน
 • มีการเพิ่มรูปแบบใหม่ๆในการทำข้อสอบ รวมถึงการสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนคำตอบในข้อสอบ การข้ามคำถามได้และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะรวมอยู่ในส่วนเดียวกัน อีกทั้งยังอนุญาตให้คุณใช้กลยุทธ์ในการสอบส่วนตัวของคุณมากขึ้น
 • รูปแบบคำถามใหม่ เช่น คุณสามารถใส่ตัวเลขหรือตอบคำถามได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้อธิบายการตอบคำถามของคุณได้ดีขึ้น
 • ให้มีการใช้เครื่องคำนวณได้ ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับการสอบ GRE แบบใหม่ที่เป็น paper-based test จะมีการจัดหาเครื่องคำนวณไว้ให้ใช้ที่ศูนย์สอบระหว่างการสอบ)โครงสร้างของการสอบแบบ Computer-based test:

Verbal Reasoning: ใช้วัดความสามารถในด้านการวิเคราะห์และประเมินบทความ และความสามารถในการหาข้อสรุป, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของประโยค เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ใช้เวลา 30 นาที มีข้อสอบ 20 ข้อ
Quantitative Reasoning: วัดความสามารถขั้นและความเข้าใจพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เหตุผล จะแบ่งคำถามเท่าๆกันระหว่าง เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ใช้เวลา 35 นาที มีข้อสอบ 20 ข้อ Analytical Writing: ใช้วัดความสามารถการแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนวคิด, การวิเคราะห์และวิจารณ์ รวมถึงการเสนอแนวคิดเพื่อใช้ในหัวข้ออภิปรายต่างๆ ข้อสอบไม่ได้ทดสอบความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนวิจารณ์บทความ ให้เวลา 30 นาที และการเขียนแสดงความคิดเห็น ให้เวลา 30 นาที Unscored Section: ส่วนที่ยังไม่สามารถระบุคะแนนได้ จะอยู่ในคำถามส่วนใดก็ได้ Research Section: ส่วนที่เป็นแบบสอบถามและไม่มีคะแนนให้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนท้ายของข้อสอบ

โครงสร้างของการสอบแบบ Paper-Based Test

Verbal Reasoning: แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 35 นาที แต่ละส่วนมีข้อสอบ 20 ข้อ Quantitative Reasoning: แบ่งเป็น 2 ส่วน ให้เวลา 35 นาที แต่ละส่วนมีข้อสอบ 20 ข้อ Analytical Writing: แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ เขียนวิจารณ์บทความ ให้เวลา 30 นาที ส่วนที่สองคือ เขียนแสดงความคิดเห็น ให้เวลา 30 นาที

มีศูนย์สอบที่ได้รับมอบอำนาจประมาณ 700 ศูนย์สอบในกว่า 160 ประเทศ ดังนั้นคุณสามารถหาศูนย์สอบที่สะดวกได้ การสอบ GRE ฉบับแก้ไขสำหรับการสอบทั่วไปใน computer-based test จะมีให้บริการสอบตลอดปีในเกือบทุกทวีปทั่วโลก ในพื้นที่ที่ไม่มีการสอบแบบ computer-based test จะมีการจัดสอบ paper-based test แทน จัดการสอบปีละสามครั้งในเดือนตุลาคม, เดือนพฤศจิกายน และ เดือนกุมภาพันธ์

การเตรียมตัวสอบ

ฟรี เครื่องมือเตรียมตัวสอบอย่างเป็นทางการ มีบริการเพื่อให้คุณได้เริ่มฝึกสำหรับข้อสอบ GRE ฉบับแก้ไขซึ่งจะประกอบด้วย

 • POWERPREP®II software : เป็นการทำความเข้าใจข้อสอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการสอบแบบ computer-based test
 • The Practice Book for the Paper-Based GRE® revised General Test : ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเคยชินกับการทำข้อสอบแบบ paper-based test ในการสอบ GRE ฉบับแก้ไข

เริ่มเตรียมตัวสำหรับการสอบ GRE โดยเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ets.org/gre/revised/prepare.

การลงทะเบียนสอบ

คุณสามารถลงทะเบียนสอบ GRE แบบ General Test ออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตได้ที่ www.est.org/gre/revised_general/registerคุณสามารถลงทะเบียนสอบ GRE แบบ computer-based test ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายได้ สำหรับการลงทะเบียนสอบ GRE แบบ paper-based test ให้สมัครทางจดหมายส่งไปที่ www.ets.org/gre เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการสอบ 160 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ สำหรับ United States, Guam, U.S. Virgin Island และ Puerto Rico ค่าธรรมเนียมสอบ 190 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ สำหรับประเทศอื่นๆ หารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ets.org/gre/excitingchanges/learn

การรายงานผลการสอบ

จะเปลี่ยนการให้คะแนนตามรูปแบบ GRE ฉบับแก้ไขสิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับระดับคะแนนแบบใหม่

 • คะแนนด้านภาษาอังกฤษ คะแนนในช่วง 130 – 170 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 1 (คะแนนช่วง 200 – 800 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 10)
 • คะแนนด้านคณิตศาสตร์ คะแนนในช่วง 130 – 170 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 1 ( คะแนนช่วง 200 – 800 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 10)
 • คะแนนด้านการเขียนวิเคราะห์ จะแสดงคะแนนช่วง 0 – 6 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 0.5 คะแนน รายละเอียดของคะแนนในเรื่องการเขียนจะแนบมากับรายงานผลการสอบของท่าน และสามารถดูเพิ่มได้ที่www.ets.org/gre/revised_general/prepare/analytical_writing/score_level_descriptions

หากคุณไม่ได้ตอบคำถามในส่วนของภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือ การวิเคราะห์ รายงานจะแสดงคะแนนเป็น No Score (NS)
โปรดแน่ใจว่าคุณส่งคะแนนสอบไปยังสถาบันที่คุณสมัครก่อนวันที่หมดเขตการรับสมัครของแต่ละสถาบัน และหากคุณต้องการสอบในช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน คุณต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการรายงานผลการสอบด้วย หากโรงเรียนต้องการให้คุณส่งคะแนนสอบก่อนเดือนพฤศจิกายน คุณจะต้องทำการสอบก่อนเดือนสิงหาคม เพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนของคุณจะออกทันเวลา

TakeTheGRE.com & Facebook

เพื่อช่วยให้คุณได้เตรียมตัวสำหรับการสอบ GRE ฉบับแก้ไข TakeTheGRE.com ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ GRE ฉบับแก้ไขรวมถึงมีคู่มือเตรียมตัวสำหรับการสอบให้คุณได้ชมฟรีด้วย คุณสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการเตือน เกี่ยวกับการลงทะเบียน การเตรียมตัวสอบและอื่นๆอีกมากมาย โปรแกรม GRE ยังมีหน้าเพจ Facebook “I’m Taking the GRE revised General Test” เพจนี้จะเพิ่มโอกาสให้คุณได้แบ่งปันคำแนะนำ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมสอบคนอื่นๆ และได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการสอบ GRE ฉบับแก้ไข และคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิก Facebook เพื่อเข้าร่วมกับพวกเราได้ใน Facebook

GRE Subject Tests (การสอบเฉพาะวิชาสาขา)

การสอบเฉพาะวิชาสาขา จะช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือผู้สมัครคนอื่นๆ โดยการเน้นความรู้และระดับความสามารถในสิ่งที่คุณถนัด การสอบเฉพาะวิชาสาขาจะเน้นความสามารถในวิชาเฉพาะทาง มีสอบใน 8 สาขาวิชา ได้แก่

 • Biochemistry , Cell and Molecular Biology จุลชีววิทยา , จุลชีววิทยา เซลล์ และโมเลกุล
 • Biology ชีววิทยา
 • Chemistry เคมีวิทยา
 • Computer Science วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Literature English วรรณคดีอังกฤษ
 • Mathematics คณิตศาสตร์
 • Physics ฟิสิกส์
 • Psychology จิตวิทยา

การสอบแต่ละวิชาขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก และขึ้นอยู่กับระเบียบของสาขาวิชานั้นๆ การสอบจะเป็นแบบ Paper-test ซึ่งจะจัดสอบตามศูนย์สอบทั่วโลกปีละ 3 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนเมษายน คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่จัดสอบได้ที่ GRE website: www.ets.org/gre/subject/about.

การเตรียมตัวสอบ

แบบเตรียมตัวสอบอย่างเป็นทางการ มีให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนสอบหรือสำหรับผู้ที่เข้าไปยังwww.ets.org/gre/subject/prepare

หนังสือเตรียมตัวสอบของแต่ละวิชา กลยุทธ์การทำข้อสอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการให้คะแนนสอบ หนังสือเตรียมตัวสอบจะส่งให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนสอบวิชาเฉพาะ หรือสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ www.ets.org/gre/subject/prepare

การลงทะเบียนสอบ

คุณสามารถลงทะเบียนวิชาเฉพาะออนไลน์ได้ที่ www.ets.org/gre/subject/register ใช้บัตรเครดิตเท่านั้น คุณสามารถลงทะเบียนสอบโดยจดหมายได้ด้วย เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ets.org/gre/subject

ค่าธรรมเนียมการสอบวิชาเฉพาะ คือ 150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา, U.S. Territories & Puerto Rico ค่าธรรมเนียมสอบเท่ากับ 130 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ

การรายงานคะแนนสอบ

คะแนนสอบรวมของทุกวิชาจะแสดงคะแนนอยู่ในช่วง 200 – 900 คะแนน บางวิชาช่วงคะแนนจะอยู่ที่ 20 – 99 คะแนน คะแนนสอบวิชาเฉพาะจะส่งให้คุณและสถาบันที่คุณได้เลือกไว้ภายใน 6 สัปดาห์ หลังการสอบ

 

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก Study in USA (https://studyusa.com/th/a/364/gre—graduate-record-examinations)