โดยปกติ IGCSE จะมีการสอบสองครั้งต่อปี คือ

1. ช่วง May / June
2. ช่วง Oct / Nov

เนื่องจาก IGCSE มีวิชาสำหรับให้เลือกสอบมากมาย ดังนั้นกำหนดการสอบจึงเป็น period โดยการสอบจะเสร็จสิ้นทุกวิชาในแต่ละรอบจะใช้เวลาร่วมเดือน

น้องๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.cie.org.uk