กำหนดการสอบ SAT

SAT แบบปัจจุบัน
SAT แบบใหม่ (เริ่ม 2016)
Part ข้อสอบ
ปริมาณเวลาที่ให้
จำนวนข้อสอบ
Part ข้อสอบ
ปริมาณเวลาที่ให้
จำนวนข้อสอบ
Critical Reading 70 67 Reading 65 52
Writing 60 49 Writing and Vocabulary

35

44
Essay 25 1 Optional Essay 50 1
Mathematics 70 54 Math 80 58
Total 225 171 Total 180
(230 นาที หากทำ Essay ด้วย)
154
(155 นาที หากทำ Essay ด้วย)
SAT เก่า
SAT ใหม่

Math คะแนนเต็ม 800

ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับ Arithmetic, Algebra

และ Geometry

Math คะแนนเต็ม 800

 • ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับ Arithmetic, Algebra และ Geometry
 • ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับ Trigonometry และ Advanced Algebra ด้วย

Critical Reading คะแนนเต็ม 800

 • ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับการแปลความหมายของคำ
  ศัพท์ในประโยค
 • คำถามมาจากความเข้าใจการอ่านบทความเกี่ยวกับนวนิยาย ประวัติศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 • Writing คะแนนเต็ม 800
 • ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การแปลความหมายของคำศัพท์จากประโยค

Evidence-Based Reading and Writing คะแนนเต็ม 800

 • ทดสอบความสามารถที่เกี่ยวกับการแปลความหมายของคำศัพท์
  จากบทความ
 • คำถามมาจากความเข้าใจการอ่านบทความเกี่ยวกับนวนิยาย
  ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแปลความ
  หมายของคำศัพท์จากบทความ

Essay คะแนนเต็ม 12

 • ผู้สอบต้องทำข้อสอบส่วน Essayเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
  ของ Writing
 • คะแนน Essay จะถูกคำนวนรวมกับคะแนน Writing รวมเป็น 800 คะแนน
 • การเขียนแบบแสดงความเห็น หรือโต้แย้งกับหัวข้อ Essay

Essay คะแนนเต็ม 8

ผู้สอบสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำข้อสอบส่วน Essay ก็ได้

คะแนน Essay จะไม่ถูกคำนวนรวมกับคะแนนในส่วนของ Reading และ
Writing

หัวข้อ Essay จะเกี่ยวกับคำกล่าวสุนทรพจน์ และเอกสารที่ถูกตีพิมพ์เกี่ยว
กับเรื่องสำคัญๆ ทั่วไป เช่น สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย

คะแนน Essay จะถูกประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ ความเข้าใจในการอ่านบทความ การวิเคราะห์ และการเขียน

คะแนนรวมสูงสุด 2,400 คะแนนรวมสูงสุด 1,600

กำหนดการสอบ SAT ดังตารางข้างล่าง

ลิงค์สมัครสอบ SAT https://sat.collegeboard.org/register

*ลงทะเบียนในช่วง Deadline/Late registration จะถูกปรับเพิ่มอีก 28 usd แต่ในประเทศไทยมักจะเกิดกรณีที่นั่งสอบเต็มดังนั้นควรลงทะเบียนล่วงหน้า อย่างน้อย 1-2 เดือนก่อนสอบ*

SAT Test Date Deadline/Late Registration* Online Score Release
Aug 25, 2018 Jul 27, 2018 / 7&15 Aug 2018 Sep ,2018 (2rd week)
Oct 6, 2018 Sep 7, 2018 / 18&26 Sep 2018 Oct ,2018 (3rd week)
Nov 3, 2018 Oct 5, 2018 / 16&24 Oct 2018 Nov ,2017 (3rd week)
Dec 1, 2018 Nov 2, 2018 / 13&20 Nov 2018 Dec ,2018 (3rd week)
Mar 9, 2019** Feb 8 / Feb 19 & 27 2019 Mar ,2019 (3rd week)*No Subjects Test
May 4, 2019 Apr 5 /Apr 16 & 24 2019 May ,2019 (3rd week)
Jun 1, 2019 May 3 / May 14 & 22  2019 Jun ,2019 (3rd week)
** No SAT Subjects Test