คอร์ส BMAT

Course Introduction

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรการติวออนไลน์ BMAT (BioMedical Admissions Test) - เพื่อเป็นประตูสู่ความสำเร็จในการสอบที่สำคัญนี้! ในหลักสูตรนี้ เราจะช่วยให้น้องๆมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบ BMAT และเพื่อการบรรลุความฝันของน้องๆในการเข้าสู่ สาขาการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

BMAT เป็นการสอบที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาแพทย์และชีวการแพทย์ เป้าหมายหลักคือการประเมินความถนัดของน้องๆ สำหรับหลักสูตรการศึกษาที่ต้องการในสาขาเหล่านี้ และเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถและทักษะที่สอดคล้อง สำหรับการประสบความสำเร็จในการเรียนสาขานี้ ซึ่ง BMAT ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

ข้อสอบ BMAT แบ่งเป็น 3 part ใหญ่ๆดังนี้
  • 1. BMAT Section 1 - Aptitude and Skills:ส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ข้อมูลของน้องๆ ประกอบด้วยคำถามแบบปรนัยตามหัวข้อที่หลากหลาย รวมทั้งวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • 2. BMAT Section 2 - Scientific Knowledge and Application:ในส่วนนี้ น้องๆจะได้ทดสอบความรู้ด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ เป็นการประเมินความสามารถของคุณในการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
  • 3. BMAT Section 3 - Writing Task:ส่วนนี้จะเป็นการประเมินทักษะการสื่อสารที่ผ่านงานเขียนของน้องๆ โดยน้องๆจะต้องเขียนเรียงความตามโจทย์หรือเงื่อนไขที่ข้อสอบตั้งขึ้น
ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education