Payment Info

ท่านสามารถชำระเงินค่าคอร์สได้โดยการโอนเงินมาตามบัญชีข้างล่างนี้

  • Account Name : Joint Education Limited Partnership
  • Account No.: 726-2-43268-4
  • Bank: Kasikorn Bank
  • (The mall ngamwongwan sub-branch)
  • เมื่อชำระเงินแล้วสามารถส่งหลักฐานได้ที่ Line ID : @jointdu พร้อมแจ้งชื่อนามสกุลและคอร์สที่ลง กรณีต้องการชำระผ่านบัตรเครดิตสามารถแจ้งได้ที่ Line ID : @jointdu ได้เช่นกัน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education